چهارشنبه 01 خرداد 1398

 

 

استاد: مهندس امید محبی

ویژگی دوره: این دوره ی آموزشی به گونه ای طراحی شده است که فراگیر در پایان دوره مقدماتی اولین اپلیکیشن کاربردی خود را آماده کرده است و به عنوان نمونه می توان آن را علاوه بر قرار دادن در اپ استورهای مربوطه به عنوان

نمونه کاری به شرکت های مرتبط با شبکه ی رشد جهاد دانشگاهی جهت ورود به بازار کار ارائه نماید.

 

دوره آموزشی جاوا :

پیش نیاز حضور در دوره آموزشی اندروید تسلط به زبان برنامه نویسی جاوا می باشد، لذا علاقه مندانی که با این زبان آشنایی ندارند با شرکت در این دوره ی فشرده می توانند آمادگی لازم را جهت حضور در دوره برنامه نویسی اندروید بدست آورند .

 

 

 

 

محل تشکیل کلاس: مرکز شماره 1، خیابان آزادی، نبش چهار راه رسالت تلفن 5-36700200

 

ردیف

نام دوره

تعداد ساعات دوره

توضیحات

1

جاوا

30

پیش نیاز

2

اندروید مقدماتی

40

---

3

اندروید تکمیلی

30

---

 

سرفصل های اندروید مقدماتی :

Basic Android Training Course

1. Introduction

What is Android?

Understanding Android Architecture.

Different components of an Android Architecture.

Use of Activity, Service, Content Provider & Broadcast Receiver.

What is AndroidManifest.xml file?

Setting up development environment.

Understanding logging & debugging mechanism in Android Development Tool.

Developing a Hello World application in android.

Understanding different folders in an android project.

2. Activities:

What is Activities?

Understanding activity LifeCycle.

Creating an Activity

Implementing a user interface

Declaring the activity in the manifest

Starting an Activity

Starting an activity for a result

Shutting Down an Activity

Managing the Activity Lifecycle

Implementing the lifecycle callbacks

Saving activity state

Handling configuration changes

3. Intent & Intent Filters

What is Intent?

What are different types of Intent?

Understanding how intents are resolved in android.

4. Services

What is Service?

Different types of services?

Understanding Service Lifecycle.

Creation of services & declaring in Android Manifest file?

Inter process communication with service.

Understanding process priority in Android.

5. User Interface in Android

What is View?

What is Layout?

Different types of Layout in Android & their use.

Different Widget available in Android for User Interface.

Understanding different layout params in android(margin.padding.width,height etc.).

Event Handling in android.

What is list view, grid view in android?

What is adapter & which are the different types of adapter?

When to use which adapter?

Writing custom adapter in android.

Creating & using Menus, Sub Menus.

Different types of Dialog in android.

Creating & using different dialogs in android.

Creating & using custom dialog in android.

6. Data Storage in Android:

Understanding permission in Android?

Understanding Shared Preferences.

Saving Activity states.

Using SQLite Databases for storing data.

What is content provider?

Creating & Using Content Provider.

File saving & loading in android.

 

 

سرفصل های اندروید تکمیلی:

 

Expert Android Training Course

Introduction

Android Studio and Android development tools installation

Android application and activity life cycle

Android Intents

Debugging Android applications

Using the Android Debug Bridge (adb)

Working with Basic Components

Animation

Understanding different types of animation in android.

Creating & using 2d & 3d animation.

Android Multimedia

How to play audio and video in your application.

How to use a device camera to take pictures or video in your application.

Understanding & using Media store in android.

ANDROID FILE AND NETWORK

Android SQLite database and content provider

Android XML Processing with the XmlPullParser

Android Persistence with preferences and files

Android Networking

Android background processing with Handlers, AsyncTask and Loaders

JSON in Android

ANDROID ADVANCED USER INTERFACE DEVELOPMENT

Using lists and grids in Android with RecylerView

Android - Using drag and drop in your application

Android Drawables

Android Styles and Themes

Android (Home screen) Widgets

Creating custom and compound Views in Android

Android resource selectors

Android Animations

ANDROID SERVICES, BROADCASTRECEIVER AND NOTIFICATIONMANAGER

Android Services

Scheduling of tasks in Android with the AlarmManager and the JobScheduler

Android BroadcastReceiver

Android Notifications

Android Data Backup

Android memory and performance optimization

ANDROID LOCATION API AND GOOGLE MAPS

Android Location API

Google Maps Android API v2

ANDROID SENSORS AND TOUCH

Android Camera API

Android Sensor

Handling single and multi touch on Android

Android Gestures

 

 

دات نت نیوک فارسی