پنجشنبه 02 شهریور 1396
 

مکالمه زبان انگلیسی :

کتاب TOP NOTCH محصول 2006 و سامیت 2007 انتشارات پیرسون لانگمن می باشد.

TOP NOTCH  و Summit در 6 سطح و 12 کتاب و 12 ترم 50 ساعته برنامه ریزی شده است هر جلد شامل کتاب دانش آموز، کتاب تمرین و لوح فشرده است. دور هابه شکل فشرده (هر روز) و ترمیک(سه روز در هفته)  برگزار می شود.

به روز بودن TOP NOTCH  و Summit باعث می شود این مجموعه منبع مناسبی برای آمادگی جهت امتحانات بین المللی باشد.

 

    مرکز شماره 1: خیابان آزادی- چهار راه رسالت تلفن 36700200

   مرکز شماره 2: خیابان میر- چهار راه قشقائی تلفن 36629010

   مرکز شماره 3 : هشت بهشت غربی- حدفاصل چهار راه هشت بهشت و گلزار تلفن : 32648005

   مرکز شماره 4: خیابان کاوه- خیابان جابرانصاری- روبروی طاهرزاده تلفن 34439090

 : Termic Courses                

Course Name

Book

Level

CEFR

Duration

اعلام برنامه در مراکز

INT1

Top Notch

Fuandamentals A

Elementary

A1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

INT2

Top Notch

Fuandamentalsb B

Elementary

A1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

Crucial 1

Speak Now 1

Elementary

A1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

EL1

Top Notch 1A

Elementary

A1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

EL2

Top Notch 1B

Elementary

A1-A2

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

Crucial 2

Speak Now 2

Elementary

A2

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

IN 1

Top Notch 2A

Elementary

A2

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

IN 2

Top Notch 2B

Pre-Intermediate

A2-B1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

Crucial 3

Speak Now 3

Pre-Intermediate

A2-B1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

UI 1

Top Notch 3A

Low Intermediate

B1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

UI 2

Top Notch 3B

Intermediate

B1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

Crucial 4

Speak Now 4

Intermediate

B1-B2

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

LAD 1

Summit 1A

Upper Intermediate

B2

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

LAD 2

Summit 1B

Upper Intermediate

B2

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

AD 1

Summit 2A

Pre-advanced

C1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

AD 2

Summit 2B

Pre-advanced

C1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

 

                   Speaking Program:               

Course Name

Book

Level

CEFR

Duration

اعلام برنامه در مراکز

Crucial 1

Speak Now 1

Elementary

A1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

Crucial 2

Speak Now 2

Elementary

A2

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

Crucial 3

Speak Now 3

Pre-Intermediate

A2-B1

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

Crucial 4

Speak Now 4

Intermediate

B1-B2

50 Hours

(8 Weeks)

کلیک کنید

 

 

Free Discussion Program:               

Course Name

Level

CEFR

Duration

اعلام برنامه در مراکز

Free Discussion

Intermediate

B2-C1

20 Hours

(3 Weeks)

کلیک کنید

Free Discussion

Pre-Intermediate

C1-C2

20 Hours

(3 Weeks)

کلیک کنید


  Intensive Courses:                

Course Name

Book

Level

CEFR

Duration

اعلام برنامه در مراکز

EFT Starter

American

ENGLISH FILE (Starter)

Elementary

A1

108 Hours

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 1

American

ENGLISH FILE 1

Elementary

A1-A2

108 Hours

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 2

American

ENGLISH FILE 2

Low Intermediate

A2-B1

108 Hours

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 3

American

ENGLISH FILE 3

Intermediate

B1-B2

108 Hours

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 4

American

ENGLISH FILE 4

Upper Intermediate

B2

108 Hours

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 5

American

ENGLISH FILE 5

Pre-advanced

C1

108 Hours

(9 Weeks)

کلیک کنید

دات نت نیوک فارسی