چهارشنبه 01 خرداد 1398

دوره های آموزشی کارکنان دولت

نظام آموزش کارکنان دولت                                                                                                                  

در اجرای ماده 58 قانون‌ مديريت خدمات‌ كشوري و ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور، به منظور توانمند‌سازي و ارتقاي سطح دانش،‌ بينش و مهارت کارمندان دولت، «نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی» توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در قالب بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 به تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون‌ فوق‌الذکر برای اجرا ابلاغ گردید و متعاقباً برخی از موارد طی اصلاحیه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392، به نظام مذکور افزوده یا اصلاح شده است.


نکات برجسته بخشنامه و نظام پیوست‌های مذکور عبارتند از:

- تمامی کارمندان رسمی و پیمانی(اعم از مدیران و کارکنان) در شمول این نظام آموزشي قرار داشته و شرکت کارمندان قرارداد کار معین نیز در دوره‌های آموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی، الزامی است.

- آموزش‌های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان (موضوع بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380) و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتساب است. نحوه احتساب آموزش‌های طی شده توسط کارمندان و تطبیق آن‌ها با این نظام در دستورالعمل‌های نظام مشخص و ابلاغ خواهد شد.

- در اجرای ماده 56 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 4/الف نظام آموزش کارمندان، سامانه و برنامه آموزش مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

 

 

 

 

تعاریف و اصطلاحات:

- مديران حرفه ‏ای: تمامي عناوين پست‏هاي مديريتی و سرپرستی دستگاه‏هاي اجرايی، به ‌استثناء سمت‏های مديريت سياسي موضوع (ماده 71) قانون مديريت خدمات كشوری و همتراز آنان، مديران حرفه‏ ای تلقی مي‏شوند.

- آموزش مديران: تمامي برنامه ‏ها و فعاليت‏های آموزشی كه به منظور افزایش بینش و دانش و ايجاد و بهبود مهارت‏های (فنی، انسانی و ادراكي و تعالی معنوی) مديران حرفه ‏ای و مقامات، در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران با عنايت به سامانه و برنامه‏های اجرايی آموزش مديران طراحي و اجرا مي‏گردد.

- مهارت شغلی: توانایی و ظرفیت شناختی، فنی و ارتباطی کسب شده توسط کارمندان در طی سنوات خدمت از طریق آموزش یا تجربه که موجب انجام درست و دقیق وظایف یک شغل می‏گردد.

1- آموزش‌هاي توجيهي و تصدی شغل‌ بدو خدمت:

به‌ آموزش‌هایی اطلاق‌ مي‌گردد که با دو هدف 1- آشنا ساختن‌ كارمندان جديدالاستخدام با اهداف‌ و وظايف‌ دستگاه اجرايي محل‌ خدمت‌ آن‌ها، قوانين‌ و مقررات‌ استخدامي، کليات قانون‌ مديريت خدمات‌ كشوري، حقوق‌ فردي ‌و شغلي‌، محيط‌ كار، قانون اساسی نظام ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران‌ و نظام ‌اداري 2- ایجاد توانایی‌های شغلی (دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جدیدالاستخدام (رسمی، پیمانی و قراردادی)‌ در بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا مي‌گردد. صدور حکم کارگزینی کارکنان جدیدالاستخدام منوط به طی این آموزش‏ها است.

همچنین براساس ماده 4 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی‌های شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، بر اساس بند(1/5) نظام آموزش کارمندان (موضوع آموزش های تصدی شغل بدو خدمت)،نسبت به طراحی و تدوین برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از تصویب برنامه هادر کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو استخدام و بدو تصدی شغل(در صورت تغییر شغل) آن را اجرا نمایند.برنامه های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جدید اجرا شود.

براساس تبصره بند 4/4، اجرای برنامه تربیت کارشناسان مشاغل عمومی در حیطه اداری (کارشناس و کاردان امور اداری، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه، متصدی امور دفتری، کارگزین، مسئول دفتر، ماشین‌نویس‌، منشی، کارشناس و کاردان امور آموزشی، کارشناس و کاردان امور پژوهشی، کارشناس برنامه‌ریزی و کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی‌) صرفاً بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی است.

2-آموزش‌هاي شغلي

آموزش‌هاي شغلي به چهار دسته تقسيم مي‌شوند: 1-آموزش‌هاي ويژه كارمندان استخدام آزمايشي2- آموزش‌هاي ارتقاء شغلي 3- آموزش‏های تمدید قرارداد کار معین 4- آموزش‌هاي کوتاه مدت خارج از کشور

2-1- آموزش‌هاي ويژه كارمندان استخدام آزمايشي: به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌شود که به منظور ايجاد دانش، مهارت و نگرش شغلی كارکنان آزمايشي در طول دوران استخدام آزمایشی ارایه می‏گردد و طی این آموزش‏ها برای تبدیل وضع استخدام آزمایشی به رسمی‏قطعی، الزامی‏است.

2-2- آموزش‌هاي ارتقاء شغلی: به آموزش‏هايي اطلاق مي‌گردد كه توانایی‌های شغلي(دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در طول مسیر شغلی فراهم می‏نماید و ارتقاء شغلی آن‌ها و تمدید قرارداد پیمانی و قرارداد معین کار منوط به طی این آموزش‏ها است.

2-3- آموزش‌هاي تمدید قرارداد کار معین: به‌ آموزش‌هایی اطلاق‌ مي‌گردد که به منظور ایجاد توانایی‏های شغلی (دانش، مهارت و نگرش) مورد نياز برای کارمندان قرارداد کار معین طراحی و اجرا می‏گردد. تمدید قرارداد این‏گونه کارکنان منوط به طی این آموزش‏هاست.

براساس بند 2/13 اصلاحیه، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشاغل عمومی شامل: کارشناس و کاردان امور اداری، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه، متصدی امور دفتری، کارگزین، مسئول دفتر، ماشین‌نویس‌، منشی، کارشناس و کاردان امور آموزشی، کارشناس و کاردان امور پژوهشی، کارشناس برنامه‌ریزی و کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی‌ برعهده مرکز آموزش مدیریت دولتی است.

3- آموزش‌هاي فرهنگي و عمومی

آموزش‌هاي فرهنگي و عمومی به‌ سه دسته‌ زير تقسيم‌ مي‌شود:

3-1-آموزش‌هاي فرهنگي‌ و اجتماعي‌:تعريف: به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ به‌ منظور رشد فضايل‌ اخلاقي‌، معنوي، فرهنگ‏ پذيري‌ سازماني‌ و بهينه‏ سازي‌ روابط‌‏انساني‌ كارمندان‌ و مدیران در نظام‌ اداري‌ ارائه‌ مي‌گردد.

3-2- آموزش‌هاي توانمندي‏هاي‌ اداري: به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ به‌ منظور افزايش‌ دانش، مهارت و نگرش عمومي مرتبط با مأموريت و وظايف عمومي دولت و دستگاه اجرايي و يا توانمندي‏هاي فردي طراحي و اجرا مي‌گردد. براساس بند 2/13 اصلاحیه نظام آموزش، آموزش‌های عمومی بخش توانمندی‌های اداری بر اساس استانداردهای آموزشی مصوب معاونت بر عهده مرکزآموزش است.

3-3- آموزش‌هاي عمومي فن‌آوری اطلاعات: به آموزش‌هایی اطلاق مي‌گردد كه توانمندی‌های كاركنان را در حوزه فن‌آوری اطلاعات در سطح عمومي ارتقاء مي‌دهد.

4- آموزش‌هاي مديران

به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ در راستاي‌ تعالي معنوي و حرفه‌ای مديران‌ در زمينه‌هاي‌ بهبود نگرش‌ و بصیرت ‏افزایی و توسعه‌ مهارت‏های‌ انساني‌، ادراكي‌ و فني‌ در چارچوب «سامانه و برنامه آموزش مديران» طراحي و اجرا مي‌گردد. طی این آموزش‏ها بر اساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت حرفه‏ای الزامی‏است. مسئول‌ نيازسنجي و طراحي‌ این دوره‌ها، مرکز آموزش مديريت دولتي با تأیید معاونت توسعه مديريت است. آموزش‌هاي مديران به دو بخش زير طبقه بندي مي‌شوند:

الف- تعالي معنوي مديران ب- تعالي حرفه‏اي مديران

گروه آموزشی کارکنان دولت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

  آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه‌هاي انساني است. در بسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب مي‍شود. از اين رو هزينه‌هاي مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاري مفيد و مؤثر تلقي مي‍گردد. علاوه بر آموزش‍هاي عالي مقطع‌‍دار كه از طريق دانشگاه‍ها و مراكز رسمي دولتي و يا غيردولتي ارائه مي‍گردد، آموزش‍هاي كوتاه‍ مدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايي در افراد مي‍شود، نقش بسزايي در توسعه كمي وكيفي توليد و موفقيت سازماني و تشكيلاتي خواهد داشت.

 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نیز بعنوان یک نهاد آموزشی بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره 4239/1 مورخ 92/8/13 مرکز آموزش مدیریت دولتی بعنوان موسسه تعیین اعتبار شده مجاز به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت کارمندان دولت در حیطه آموزش عمومی ،تخصصی وشغلی و زبان خارجی می باشد.

 

اهداف گروه آموزشی کارکنان دولت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

1-ارتقاء تخصص ها و مهارت های مدیران و کارکنان دولت در زمینه های مدیریت دولتی و علوم وابسته به آن

2- طراحی، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مدیران و کارشناسان دولت به منظور تواتنمد سازی آنها از ابعاد مختلف

4-  انجام پژوهش ها و تحقیقات کاربردی و تطبیقی در حوزه نظامهای علوم اداری و مدیریت منابع انسانی متناسب با نیازهای اداری استان وکشور

5-فراهم‌آوردن زمینه‌ها و بسترهای آموزشی لازم برای رشد معنوی منابع انسانی ، افزایش ظرفیتها و ارتقای دانش، تخصص و مهارت‌های کارکنان و مدیران

الف- دوره های آموزشی فناوری اطلاعات کارمندان دولت ویژه مدیران سطوح پایه ،میانی وارشد –مدیران وکارشناسان فناوری اطلاعات و عموم کارکنان

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی، کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه خود در تاریخ 1393/11/7 «دورههای آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را به منظور  اجرا تصویب نمود. لازم به يادآوري است دستگاه هاي اجرايي به منظور برگزاري دوره هاي فناوري اطلاعات كاركنان خود بايد از خدمات مؤسسات داراي تأييد صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استفاده نمايند. 

براساس فرآیند و دستورالعملهای صادر شده جهاددانشگاهی واحد اصفهان در خواست مجوز برگزاری دورههای فوق از طریق سامانه مدیریت آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت ارسال و موفق به اخذ تأییدیه از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گردید.

آموزش های فناوری اطلاعات درچارچوب نظام آموزش کارمندان دولت به عنوان دوره های مصوب تلقی شده و گذراندن دوره های آموزشی دولت الکترونیک ومهارت های سازمانی فناوری اطلاعات برای کلیه مدیران جهت انتصاب،ارتقا و تمدید مدیریت حرفه ای در پست های مدیریت الزامی است.همچنین فراگیری دوره های آموزشی حاکمیت فاوا و مدیریت خدمات فاوا و ITIL برای مدیران فناوری اطلاعات الزامی است وکسانی که قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذکر به پست مدیریتی منصوب گردیده اند موظفند دوره های مذکور را حداکثر تا یکسال پس از تاریخ کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند از طریق مراجعه به وب سایت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نسبت به ثبت نام اقدام ودوره های آموزشی فناوری اطلاعات را طبق ابلاغ بخشنامه طی نمایند.

فهرست دوره های آموزشی فناوری اطلاعات کارکنان دولت

 

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

1

دولت الکترونیکی

8

2

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

10

 

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای عموم کارکنان دولت

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

1

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

22

 

 

 

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

1

حاکمیت فاوا (اصول ،چارچوب و استقرار)

12

2

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

12

 

ب-دوره های آموزشی غیرحضوری آموزش خانواده ومطلع مهر

    در راستای اجرای بخشنامه شماره 34444/91/200 مورخ 3/8/91 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور،موضوع ابلاغ آموزش های خانواده ومطلع مهر ویژه کارمندان دستگاه های اجرایی و به منظور تسهیل در فراگیری آموزش های یادشده،مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان با همکاری جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اقدام به برگزاری دوره های یادشده بصورت غیرحضوری نموده است.

کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند از طریق مراجعه به وب سایت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نسبت به ثبت نام اقدام ودوره های آموزشی مذکور را طبق ابلاغ بخشنامه طی نمایند.

بدیهی است برای افرادی که حد نصاب نمره قبولی را در آزمون حضوری کسب نمایند،گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

ردیف

عنوان دوره/ پودمان

مدت دوره (ساعت)

نوع دوره/ پودمان

1

خانواده متعالي در اسلام

6

عمومي (آموزش خانواده )

2

آسيب شناسي خانواده

8

عمومي (آموزش خانواده )

3

نقش حجاب در حفظ حريم خانواده

4

عمومي (آموزش خانواده )

4

تربيت فرزند

6

عمومي (آموزش خانواده )

5

حقوق خانواده

4

عمومي (آموزش خانواده )

6

اقتصاد خانواده

4

عمومي (آموزش خانواده )

 

جمع

32

 

1

روانشناسي خانواده

12

عمومي(مطلع مهر)

2

روابط سالم زناشوئي

8

عمومي(مطلع مهر)

3

آشنائي با احكام اسلامي

4

عمومي(مطلع مهر)

 

جمع

24

 

 

 

ج- دوره های آموزشی حین انتصاب مدیران سطح پایه ومیانی

    پیرو بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات گشوری و همچنین مجوز مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان ، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان دوره های اموزش حین انتصاب مدیران سطح پایه و میانی استان اصفهان را به شرح زیر بصورت حضوری،نیمه حضوری و غیرحضوری برگزار می نماید. کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند از طریق مراجعه به وب سایت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نسبت به ثبت نام اقدام ودوره های آموزشی مذکور را طبق ابلاغ بخشنامه طی نمایند.

بدیهی است برای افرادی که حد نصاب نمره قبولی را در آزمون حضوری کسب نمایند،گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

مدیران سطح پایه

ساعات

عنوان

ردیف

12

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

1

4

مدیریت موثر وقت

2

6

مدیریت استرس ( بهداشت روانی کارکنان )

3

6

خلاقیت و نو آوری (فردی)

4

6

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

5

4

جریان شناسی سیاسی و فرهنگی

6

4

بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور

7

8

اقتصاد مقاومتی(2)

8

8

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورتها)(2)

9

4

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت

10

مدیران سطح میانی

14

برنامه ریزی در دستگاههای دولتی(تمرکز بر فرآیندها)

1

9

فرآیند و فنون تصمیم گیری ( سازمانی)

2

8

راهبردهای آموزش و توان افزایی

3

9

رهبری تحول در سازمان ها

4

6

خلاقیت و نوآوری ( سازمانی)

5

6

مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات

6

6

مدل های تعالی سازمانی درب دولت و بخش خصوصی

7

6

مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی

8

12

پژوهش های سازمانی

9

6

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

10

4

آشنایی با قانون برنامه و بودجه (مصوب 10 اسفند51) و قانون بودجه1390

11

6

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

12

4

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن

13

8

آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط با مردم و دولت (سامد)

14

8

اقتصاد مقاومتی 2

15

8

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ( الزامات و ضرورتها2)

16

4

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت

17

 

 

 

 

دات نت نیوک فارسی