پنجشنبه 04 بهمن 1397

کارگاه آموزشی یک روزه

حقوق بانکی


چک و اسناد تجاری 

-  نحوه صحیح صدور اسناد تجاری

-  آشنایی کاربردی با اسناد تجاری

- شناخت اسناد دریافتنی صحیح و خالی اشکال حقوقی

- ظرایف و نکات کاربردی قانون صدور چک

- آشنایی با روشهای حقوقی مختلف وصول اسناد پرداخت نشده

- نحوه اقدام در اسناد تجاری مفقود

 

با اعطاء گواهی پایان دوره

 زمان برگزاری: پنج شنبه 7 بهمن 1395

مدرس: عباس علی دهشیری

)عضو کانون وکلا دادگستری و کارشناس حقوق بانکی و اسناد تجاری(

جهت ثبت نام اینترنتی به سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان www.jdisf.ir  مراجعه فرمایید.

دانشگاه اصفهان- جنب گروه معارف- معاونت آموزشی جهاددانشگاهی  37934358

 

 
دات نت نیوک فارسی