شنبه 09 ارديبهشت 1396

   

آدرس:

اصفهان- خیابان دانشگاه- دانشگاه اصفهان- جنب گروه معارف- معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

تلفن:

031-37932073

فکس:

031-37934358

پست الکترونیکی

Info.jdisf@gmail.com