Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

دوره های آموزشی گروه علوم انسانی

برگزاری دوره های گروه علوم انسانی

آموزش نیروی انسانی، زمینه یک سرمایه گذاری مطمئن بر روی نیروهای آینده ساز کشور خواهد بود. لذا جهاد دانشگاهی اصفهان،   فعالیت و برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه گروه علوم انسانی را از سال 1388 در جهاد دانشگاهی آغاز نموده و دوره‌های ذیل را به صورت مستمر برگزار می‌نماید.‌

لیست دوره های گروه علوم انسانی

نوع دوره:

حضوری, آنلاین

مراکز برگزاری دوره:

مرکز آموزش الکترونیک

شهریه (تومان):

10.000.000

نوع دوره:

حضوری, آنلاین

مراکز برگزاری دوره:

مرکز آموزش الکترونیک

شهریه (تومان):

8.000.000

روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف زندگی، پیشرفت های شگرف در علوم و فنون گوناگون و تاثیرات عمیق آن در عرصه های مختلف زندگی، آموزش مستمر نیروی انسانی را ضرورت می بخشد. از سوی دیگر آموزش، یکی از عمده ترین ابزار توسعه و گسترش آگاهی های عموم به ویژه در جهت تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح کیفی زندگی تلقی می شود . بنابراین گسترش این آموزش ها، زمینه یک سرمایه گذاری مطمئن بر روی نیروهای آینده ساز کشور خواهد بود. لذا این گروه فعالیت خود را از سال 1388 در جهاد دانشگاهی آغاز نموده و دوره های ذیل را به صورت مستمر برگزار می نماید .

گروه علوم انسانی جهاد دانشگاهی اصفهان

براساس یافته هاي روانشناسی و علوم انسانی، سالهاي پیش از دبستان و دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده اي دارد .در این دوران حساس و مهم، یادگیري کودکان عمیق تر، سریع تر و آسان تر انجام می شود، توانایی‌هاي آنان در جنبه هاي مختلف رشد، شکوفا می شود و پایه هاي اصلی شخصیت آنها شکل می گیرد. ایجاد محیط غنی و پربار همراه با کاربرد شیوه هاي آموزشی مناسب، رشد و پرورش کودکان را در این سالهاي پراهمیت تضمین می کند. بدون تردید وجود مربیان آگاه معتمد و مدیران کاردان، براي آموزش کودکان پیش دبستانی و دبستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

نمونه گواهی پایان دوره های جهاد دانشگاهی